پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ - ۲۰:۴۴

آگهی مزایده عمومی- نوبت دوم


بسمه تعالی

شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران در نظر دارد ملک خود را با مشخصات 3 واحد آپارتمان با کاربری مسکونی و موقعیت اداری مجموعاً به متراژ 380 متر مربع به صورت یکجا از طریق مزایده عمومی به آدرس ذیل به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت رؤیت مدارک مالکیت، اخذ اسناد مزایده و اطلاع از شرایط و چگونگی شرکت در مزایده از اول وقت اداری روز یکشنبه مورخ 06/07/99 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 19/07/99 ساعت 14:30 به نشانی خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- خیابان عرفان- پلاک 17- طبقه دوم واحد 5 – دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند.

شایان ذکر است شرکت در مزایده هیچ حقی برای شرکت کنندگان ایجاد نمی کند و این شرکت در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

همچنین تضمین شرکت در مزایده به صورت مقطوع 500.000.000 ریال به صورت چک یا سفته می باشد.

سایر شرایط در اسناد مزایده قید شده است.